Forside

Uskiftet bo er et koncept, der kan virke både komplekst og forvirrende for mange mennesker. Det drejer sig om den situation, hvor en ægtefælle vælger ikke at dele den fælles formue efter den anden ægtefælles død. I denne artikel vil vi dykke ned i de forskellige aspekter af uskiftet bo, så du får en klar og letforståelig indsigt i, hvad det indebærer, og hvordan det påvirker arv og ejendomsforhold. Fra lovgivning til praktiske overvejelser vil vi gennemgå alle nødvendige informationer, så du står bedre rustet i mødet med denne juridiske problemstilling.

Opret samtykke til uskiftet bo

Fordelene ved uskiftet bo

Uskiftet bo er en juridisk ordning, der giver mulighed for, at den længstlevende ægtefælle kan udskyde skiftet af fællesboet efter den førstafdøde ægtefælles død. Dette betyder, at den længstlevende ægtefælle fortsat kan råde over hele boet uden at skulle dele det med afdødes arvinger. Der er flere fordele ved uskiftet bo, som vil blive uddybet nedenfor.

Økonomiske fordele: En af de mest åbenlyse fordele ved uskiftet bo er de økonomiske besparelser. Ved at vælge denne ordning undgår man omkostninger forbundet med et skifte, såsom advokat- og skifteretsgebyrer samt eventuelle omkostninger til vurdering af aktiver og passiver i boet. Desuden kan den længstlevende ægtefælle fortsat nyde godt af eventuelle skattefordele og offentlige ydelser, som parret måtte have haft adgang til under deres samliv.

Stabilitet og tryghed: Uskiftet bo sikrer den længstlevende ægtefælle en vis grad af stabilitet og tryghed i en ellers svær tid. Ved at beholde hele fællesboet intakt kan den længstlevende fortsat bo i familiens hjem og bevare sin livsstil uden at skulle foretage store ændringer eller bekymre sig om økonomien.

Fleksibilitet: Uskiftet bo giver den længstlevende ægtefælle en høj grad af fleksibilitet i forhold til at træffe beslutninger omkring boets aktiver. Den længstlevende kan frit vælge at sælge, beholde eller investere i aktiverne uden at skulle tage hensyn til afdødes arvinger.

Forholdet til arvingerne: En anden fordel ved uskiftet bo er, at det kan mindske konflikter og spændinger mellem den længstlevende ægtefælle og afdødes arvinger. Ved at udskyde skiftet sikres det, at parrets børn og andre arvinger ikke skal bekymre sig om deres arv så længe den længstlevende ægtefælle er i live.

Det er dog vigtigt at bemærke, at uskiftet bo ikke nødvendigvis er den bedste løsning for alle par. Der kan være situationer, hvor det er mere hensigtsmæssigt at gennemføre et skifte efter førstafdødes død. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis der er store forskelle i alder eller helbred mellem ægtefællerne, eller hvis der er komplicerede familieforhold med flere tidligere ægteskaber og stedbørn.

Sammenfatningsvis byder uskiftet bo på en række fordele som økonomiske besparelser, stabilitet og tryghed samt fleksibilitet for den længstlevende ægtefælle. Det er dog vigtigt at overveje, om denne ordning er den mest hensigtsmæssige i den konkrete situation og at søge juridisk rådgivning for at træffe det bedste valg for alle involverede parter.

Økonomiske fordele

At vælge uskiftet bo kan have en række økonomiske fordele for den længstlevende ægtefælle. I denne sektion vil vi gennemgå nogle af de mest betydningsfulde fordele, som kan være med til at lette den økonomiske byrde i en svær tid.

Skattefordele: Når man vælger uskiftet bo, er der ingen umiddelbar arveafgift at betale. Dette skyldes, at boet ikke skal deles mellem arvingerne på nuværende tidspunkt. Den længstlevende ægtefælle får lov til at udskyde arveafgiften, indtil boet senere skal skiftes. Det kan give mere luft i økonomien og mulighed for bedre planlægning af fremtiden.

Bevaring af fællesøkonomi: Ved at vælge uskiftet bo får den længstlevende ægtefælle mulighed for fortsat at råde over hele formuen og alle aktiverne i parrets fællesøkonomi. Det kan være en stor fordel, hvis man ønsker at bevare sin nuværende levestandard og undgå unødige omkostninger ved et skifte.

Mindre administration: At administrere et dødsbo kan være en kompliceret og tidskrævende proces. Ved at vælge uskiftet bo slipper den længstlevende ægtefælle for straks at skulle tage stilling til delingen af aktiverne og håndtere alle de praktiske detaljer, der følger med et skifte. Det kan give mere tid og overskud til at bearbejde sorgen og finde fodfæste i den nye livssituation.

Fleksibilitet: Uskiftet bo giver den længstlevende ægtefælle en vis grad af fleksibilitet i forhold til fremtidige dispositioner og økonomiske beslutninger. Man kan frit vælge at skifte boet på et senere tidspunkt, hvis det viser sig at være mest hensigtsmæssigt, eller man kan fortsætte med uskiftet bo indtil ens egen død.

Selvom der er mange økonomiske fordele ved uskiftet bo, er det vigtigt også at tage højde for eventuelle ulemper og risici forbundet med denne løsning. For eksempel kan der være begrænsninger i forhold til arvingernes rettigheder, og man skal være opmærksom på reglerne omkring gældsforpligtelser og eventuel tvangsarv. Det er altid en god idé at søge professionel rådgivning fra en advokat eller anden specialist inden man træffer sin endelige beslutning om valg af boform.

Praktiske fordele

At vælge uskiftet bo kan medføre en række praktiske fordele for den længstlevende ægtefælle. Disse fordele kan i høj grad lette den økonomiske og administrative byrde, der ofte følger med et dødsfald i familien. I det følgende vil vi gennemgå nogle af de primære praktiske fordele ved uskiftet bo.

For det første giver uskiftet bo mulighed for at udskyde arveafgiften. Når en person går bort, og arven skal fordeles, skal der normalt betales en arveafgift til staten. Ved at vælge uskiftet bo udskydes denne afgift indtil den længstlevende ægtefælle også går bort eller beslutter sig for at skifte boet. Dette kan give den længstlevende ægtefælle mere økonomisk frihed og tid til at planlægge fremtiden.

En anden praktisk fordel er, at den længstlevende ægtefælle får fuld råderet over hele formuen. Dette betyder, at de frit kan disponere over både egne og afdødes aktiver uden indblanding fra eventuelle fælles børn eller andre arvinger. Denne fleksibilitet kan være særlig nyttig i situationer, hvor der er behov for at træffe hurtige beslutninger omkring investeringer eller større udgifter.

Uskiftet bo kan også bidrage til at forenkle administrationen af boet. Når der vælges uskiftet bo, er det ikke nødvendigt at gennemføre et fuldt skifte af boet og dermed heller ikke nødvendigt at oprette en eventuel samejeaftale mellem den længstlevende ægtefælle og arvingerne. Dette kan spare både tid og penge i forbindelse med advokatbistand og administration.

Endelig kan uskiftet bo også have en positiv indvirkning på familiens sammenhold. I nogle tilfælde kan arvespørgsmål føre til konflikter og uenigheder mellem familiemedlemmer. Ved at vælge uskiftet bo undgår man, at disse spændinger opstår lige efter dødsfaldet, da arven først skal fordeles, når den længstlevende ægtefælle går bort eller beslutter sig for at skifte boet.

Sammenfattende kan uskiftet bo byde på en række praktiske fordele, som kan lette den økonomiske og administrative byrde for den længstlevende ægtefælle samt bidrage til et bedre familiemiljø i en svær tid. Det er dog vigtigt at være opmærksom på de juridiske krav og begrænsninger, der gælder ved valg af uskiftet bo, samt at overveje de individuelle behov og ønsker i hver enkelt situation.

Familieforhold

Et uskiftet bo er en mulighed for efterlevende ægtefæller og registrerede partnere, når den ene part dør. Det indebærer, at den længstlevende ægtefælle/partner overtager hele fællesboet uden at skulle dele det med afdødes arvinger. Dette kan have både fordele og ulemper, afhængigt af familiens specifikke situation og behov. I denne sektion vil vi fokusere på de familieforhold, der spiller en rolle i beslutningen om at vælge uskiftet bo.

For det første er det vigtigt at bemærke, at uskiftet bo kun er muligt for gifte par eller registrerede partnere. Samlevende par uden juridisk anerkendt partnerskab har ikke ret til at vælge denne løsning ved dødsfald.

En af hovedårsagerne til at vælge et uskiftet bo er ønsket om at sikre den længstlevende ægtefælle/partners økonomiske tryghed. Hvis parret har børn sammen, kan det være en fordel for den længstlevende at kunne råde over hele formuen uden restriktioner, således at vedkommende kan fortsætte med at opretholde familiens livsstil og dække udgifterne til børnenes opvækst og uddannelse.

Dog skal man også tage højde for afdødes børns rettigheder og interesser i denne situation. Hvis afdøde har børn fra tidligere forhold, kan det være mere kompliceret at træffe beslutningen om uskiftet bo. Disse børn har krav på deres del af arven efter deres afdøde forælder og kan modsætte sig et uskiftet bo, hvis de føler, at det går ud over deres rettigheder. I sådanne tilfælde er det vigtigt at finde en løsning, der tager hensyn til både den længstlevende ægtefælle/partners behov og afdødes børns rettigheder.

En anden faktor, der kan påvirke valget af uskiftet bo, er forholdet mellem den længstlevende ægtefælle/partner og afdødes familie. Hvis parret havde et godt forhold til afdødes forældre, søskende eller andre nære familiemedlemmer, kan det være lettere at nå en aftale om et uskiftet bo. Omvendt kan konflikter eller spændinger i familien gøre det vanskeligere at finde en løsning, der tilfredsstiller alle parter.

Endelig skal man også overveje alder og helbred hos den længstlevende ægtefælle eller partner. Hvis vedkommende er oppe i alderen eller lider af alvorlige helbredsproblemer, kan det være mere hensigtsmæssigt at vælge en skiftet bo-løsning for at sikre en hurtigere og mere ligelig fordeling af arven blandt arvingerne.

Sammenfattende er der flere familieforhold, der kan påvirke beslutningen om at vælge uskiftet bo. Det er vigtigt at tage hensyn til alle involverede parters behov og rettigheder, samt at søge juridisk rådgivning for at træffe den bedst mulige beslutning i hver enkelt situation.

Opret samtykke til uskiftet bo

Betingelser for uskiftet bo

Uskiftet bo er en mulighed for den længstlevende ægtefælle, når den ene part i et ægteskab går bort. Dette betyder, at den længstlevende ægtefælle kan fortsætte med at råde over hele boet uden at skulle dele det med afdødes arvinger. For at kunne vælge uskiftet bo skal visse betingelser opfyldes.

Først og fremmest skal der være indgået et ægteskab mellem parterne. Det betyder, at samlevende par uden gyldig vielsesattest ikke kan vælge uskiftet bo. Derudover skal begge parter være bosiddende i Danmark eller et andet EU-land.

En anden vigtig betingelse er, at afdødes arvinger skal give samtykke til uskiftet bo. Dette gælder både livsarvinger (børn) og eventuelle testamentsarvinger. Samtykke fra arvingerne kan gives enten skriftligt eller mundtligt foran en notar.

Derudover må den længstlevende ægtefælle ikke have været adskilt fra afdøde på tidspunktet for dødsfaldet. Hvis parret var separeret, men ikke skilt, er det ikke muligt at vælge uskiftet bo.

Endelig er det en betingelse, at der ikke foreligger nogen gældsforpligtelser, som gør det umuligt for den længstlevende ægtefælle at opfylde afdødes økonomiske forpligtelser. Hvis der er gæld, som ikke kan dækkes af boet, skal dette afklares med kreditorerne inden uskiftet bo kan vælges.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis den længstlevende ægtefælle vælger uskiftet bo og senere ønsker at indgå et nyt ægteskab, skal boet skiftes først. Dette betyder, at arvingerne skal have deres del af arven, før den længstlevende ægtefælle kan gifte sig igen.

Sammenfattende er der flere betingelser for at kunne vælge uskiftet bo:

 • Parret skal være gift og bosiddende i Danmark eller et EU-land.
 • Afdødes arvinger skal give samtykke til uskiftet bo.
 • Den længstlevende ægtefælle må ikke have været adskilt fra afdøde ved dødsfaldet.
 • Der må ikke være gældsforpligtelser, som gør det umuligt for den længstlevende ægtefælle at opfylde afdødes økonomiske forpligtelser.

Ægtefælle eller samlever

At vælge uskiftet bo er en mulighed for en ægtefælle eller samlever, når den ene part dør. Dette betyder, at den længstlevende partner kan fortsætte med at administrere og råde over hele boet, uden at skulle dele det med afdødes arvinger. Der er dog nogle vigtige krav og regler, der skal overholdes for at kunne benytte sig af denne løsning.

For det første skal man være enten gift eller have været i et registreret partnerskab for at kunne vælge uskiftet bo. Samlevere har ikke automatisk ret til dette, men de kan opnå retten ved at oprette et testamente, hvor de angiver hinanden som arvinger. Det er vigtigt at bemærke, at dette kun gælder registrerede partnerskaber indgået før 1. oktober 2009.

Det næste krav indebærer, at den længstlevende partner skal have fået samtykke fra afdødes livsarvinger (børn, børnebørn osv.). Dette samtykke kan gives skriftligt eller mundtligt og behøver ikke nødvendigvis være udtrykt i et testamente.

Derudover er der også en række begrænsninger forbundet med uskiftet bo:

 1. Den længstlevende ægtefælle må ikke indgå nyt ægteskab eller registreret partnerskab.
 2. Den længstlevende partner må ikke pantsætte fast ejendom uden samtykke fra afdødes livsarvinger.
 3. Den længstlevende partner skal betale eventuelle gæld, der hører til boet.
 4. Den længstlevende partner skal sikre, at afdødes arvinger får deres arv, når uskiftet bo ophører.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at uskiftet bo kan ophøre af forskellige årsager:

 • Den længstlevende ægtefælle vælger selv at skifte boet.
 • Den længstlevende ægtefælle dør.
 • En eller flere af afdødes livsarvinger kræver skifte af boet.

I sådanne situationer vil et skifte finde sted, og arven vil blive delt mellem de berettigede arvinger i henhold til loven og eventuelle testamentariske bestemmelser.

Sammenfattende giver uskiftet bo den længstlevende ægtefælle eller samlever mulighed for at fortsætte med at administrere og råde over hele boet efter en partners død. Det er dog vigtigt at være opmærksom på de krav og begrænsninger, der gælder for denne løsning, samt de omstændigheder, hvor uskiftet bo kan ophøre.

Fælles børn og stedbørn

Når et par vælger at leve i uskiftet bo, er det vigtigt at tage højde for, hvordan dette påvirker deres fælles børn og eventuelle stedbørn. I denne tekst vil vi gennemgå de mest relevante aspekter vedrørende uskiftet bo og dets indvirkning på fælles børn og stedbørn.

For at kunne oprette et uskiftet bo skal ægtefællerne have fælles børn. Dette betyder, at begge ægtefæller skal være biologiske eller adoptivforældre til mindst ét barn sammen. Hvis der ikke er nogen fælles børn mellem ægtefællerne, kan de ikke oprette et uskiftet bo.

I tilfælde af at en eller begge ægtefæller har stedbørn, altså børn fra tidligere forhold, kan dette komplicere processen med uskiftet bo. Stedbørns arveret er nemlig ikke beskyttet på samme måde som fælles børns arveret i et uskiftet bo. Det betyder, at stedbarnets arveandel kan blive mindre end den andel, som de ville have modtaget i et skiftet bo.

For at sikre en retfærdig fordeling af arven mellem alle parrets børn – både fælles børn og stedbørn – kan det være nødvendigt at lave en testamente. I testamentet kan man fastsætte, hvordan arven skal fordeles mellem alle børnene, således at stedbørnenes arveret også tages i betragtning.

Det er vigtigt at bemærke, at fælles børn og stedbørn har ret til en tvangsarv. Tvangsarven udgør halvdelen af den arv, som de ville have fået, hvis der ikke var oprettet et testamente. Dette betyder, at man som forælder ikke kan frakende sine børn deres ret til en vis andel af arven.

For at opsummere er det afgørende for par med både fælles børn og stedbørn at være opmærksomme på de forskellige regler og rettigheder vedrørende uskiftet bo. Det anbefales at søge professionel rådgivning fra en advokat eller notar for at sikre en korrekt håndtering af uskiftet bo og dets konsekvenser for alle involverede parter.

Testamente og samtykke

Et uskiftet bo er en mulighed, som efterladte ægtefæller og registrerede partnere kan benytte sig af i forbindelse med arv. Det betyder, at den længstlevende ægtefælle eller partner kan vælge at beholde hele boet uden at skulle dele det med afdødes livsarvinger. For at kunne oprette et uskiftet bo, er der nogle krav og betingelser, der skal opfyldes, herunder testamente og samtykke fra de berørte parter.

For det første skal der foreligge et gyldigt testamente, hvor afdøde har bestemt, at den længstlevende ægtefælle eller partner må sidde i uskiftet bo. Dette testamente skal være oprettet i overensstemmelse med de gældende regler for testamenter og være underskrevet af både afdøde og to vidner.

Derudover skal samtlige af afdødes livsarvinger give deres skriftlige samtykke til, at den længstlevende ægtefælle eller partner må sidde i uskiftet bo. Livsarvingerne omfatter typisk børnene fra det nuværende ægteskab eller tidligere forhold samt eventuelle børnebørn. Hvis en livsarving er umyndig eller ikke selv kan give samtykke på grund af manglende handleevne, skal værgen give samtykket på barnets vegne.

Det er vigtigt at bemærke, at alle livsarvinger har ret til at kræve deres tvangsarv udbetalt, selvom der er oprettet et uskiftet bo. Tvangsarven udgør halvdelen af den arv, som livsarvingen ville have modtaget, hvis boet var blevet skiftet. Hvis en livsarving ønsker at gøre brug af denne ret, skal det meddeles skriftligt til den længstlevende ægtefælle eller partner inden for seks måneder efter dødsfaldet.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at et uskiftet bo kan ophøre i visse situationer. Dette kan eksempelvis ske, hvis den længstlevende ægtefælle eller partner indgår nyt ægteskab eller registreret partnerskab, hvis en livsarving kræver sin tvangsarv udbetalt, eller hvis den længstlevende ægtefælle eller partner ikke længere ønsker at sidde i uskiftet bo.

Sammenfattende kan det konkluderes, at et uskiftet bo er en mulighed for efterladte ægtefæller og registrerede partnere, som ønsker at beholde hele boet uden at skulle dele det med afdødes livsarvinger. Forudsætningen for dette er dog, at der foreligger et gyldigt testamente og samtykke fra alle berørte parter.

Opret samtykke til uskiftet bo

Ulemper og risici ved uskiftet bo

Selvom et uskiftet bo kan være en attraktiv mulighed for den længstlevende ægtefælle, er der også visse ulemper og risici forbundet med denne løsning. Det er vigtigt at overveje disse aspekter, inden man beslutter sig for at vælge uskiftet bo.

For det første indebærer et uskiftet bo, at den længstlevende ægtefælle ikke må gifte sig igen eller indgå i et nyt registreret partnerskab. Dette kan være en betydelig begrænsning for den længstlevende ægtefælles fremtidige liv og muligheder.

Derudover vil arvingerne fra førstafdøde ægtefælle have deres arv bundet op i det uskiftede bo, indtil den længstlevende ægtefælle enten dør eller vælger at skifte boet. Dette kan skabe frustration og konflikter mellem arvingerne og den længstlevende ægtefælle, især hvis der er uenighed om brugen af fællesmidlerne.

En anden risiko ved uskiftet bo er, at eventuelle gældsforpligtelser fra førstafdøde ægtefælle bliver overtaget af den længstlevende ægtefælle. Dette kan potentielt resultere i økonomiske problemer for den længstlevende ægtefælle, hvis gælden er betydelig.

Desuden kan der opstå skattemæssige ulemper ved uskiftet bo. Ved et uskiftet bo vil der ikke blive betalt boafgift af førstafdødes arv, men i stedet vil den længstlevende ægtefælle skulle betale en højere afgift ved skifte af det uskiftede bo. Dette kan medføre en større økonomisk byrde for den længstlevende ægtefælle og arvingerne.

Endelig er der også risikoen for, at den længstlevende ægtefælle ikke formår at administrere det uskiftede bo på en hensigtsmæssig måde. Dette kan føre til dårlige investeringer eller andre økonomiske beslutninger, som kan reducere værdien af boet og dermed arven til førstafdødes arvinger.

Eksempel:

Lad os antage, at Peter og Anne er gift, og Peter dør. De har to fælles børn. Anne vælger at sidde i uskiftet bo, hvilket betyder, at hun overtager ansvaret for Peters gæld og skal betale eventuelle fremtidige skatter og afgifter forbundet med boet. Hvis Anne senere ønsker at gifte sig igen eller indgå i et registreret partnerskab, vil hun være nødt til at skifte boet først.

Sammenfattende er der altså flere ulemper og risici forbundet med et uskiftet bo. Det er vigtigt at overveje disse faktorer grundigt og søge professionel rådgivning, inden man træffer en beslutning om uskiftet bo.

Økonomisk ansvar

At vælge uskiftet bo indebærer et økonomisk ansvar for den længstlevende ægtefælle. Dette betyder, at ægtefællen skal håndtere både afdødes og egne økonomiske forpligtelser. Det er vigtigt at forstå de forskellige aspekter af dette ansvar, før man træffer beslutningen om uskiftet bo.

For det første indebærer det økonomiske ansvar i uskiftet bo, at den længstlevende ægtefælle skal betale alle gæld og forpligtelser, som afdøde havde på dødstidspunktet. Dette kan inkludere lån, kreditorer og eventuelle skatter eller afgifter. Den længstlevende ægtefælle er også ansvarlig for at betale eventuelle udgifter i forbindelse med dødsboet, såsom begravelsesomkostninger og advokatsalærer.

Derudover skal den længstlevende ægtefælle fortsat betale alle løbende udgifter forbundet med boet. Dette kan inkludere husleje, ejendomsskat, forsikringer og andre faste udgifter. Hvis der er børn involveret, skal den længstlevende ægtefælle også sørge for deres underhold og opdragelse.

Et andet vigtigt aspekt af det økonomiske ansvar i uskiftet bo er arveafgift. Når en person går bort, skal der normalt betales arveafgift af den del af boet, der går til arvingerne. I et uskiftet bo udskydes betalingen af arveafgiften, indtil den længstlevende ægtefælle enten dør eller vælger at skifte boet. På det tidspunkt skal arveafgiften betales for både afdødes og den længstlevende ægtefælles andel af boet.

Endelig er der en række juridiske krav forbundet med det økonomiske ansvar i uskiftet bo. Den længstlevende ægtefælle skal sørge for korrekt administration af boet og overholde alle love og regler omkring arv og testamenter. Dette kan inkludere at indberette dødsfaldet til skifteretten, udarbejde en skifteattest og indgå aftaler med eventuelle kreditorer.

Det er vigtigt at være opmærksom på de forskellige aspekter af det økonomiske ansvar i uskiftet bo, før man træffer beslutningen om at gå denne vej. Det kan være en god idé at søge juridisk rådgivning for at sikre, at man er klar over alle konsekvenser og forpligtelser forbundet med uskiftet bo.

Arverækkefølge og arveafståelse

Arverækkefølge er den lovmæssige rækkefølge, hvorefter arvinger har ret til at modtage en afdød persons formue. I Danmark er arverækkefølgen fastlagt i arveloven og opdelt i tre klasser: livsarvinger, særlivsarvinger og sidstlevende ægtefælle.

 1. Livsarvinger: Dette inkluderer afdødes børn og deres efterkommere.
 2. Særlivsarvinger: Dette inkluderer afdødes forældre og deres efterkommere, såsom søskende og deres børn.
 3. Sidstlevende ægtefælle: Dette inkluderer den person, som afdøde var gift med på tidspunktet for dødsfaldet.

Arveafståelse betyder, at en arving fraskriver sig retten til at modtage arv fra en afdød person. Arveafståelse kan ske ved en aftale mellem arvingen og de øvrige arvinger eller ved en erklæring over for skifteretten.

Der kan være forskellige årsager til at afstå fra sin arv, herunder:

 • Ønsket om at undgå konflikter mellem familie- eller slægtninge
 • Ønsket om at give andre familiemedlemmer større økonomisk støtte
 • Bekymringer omkring gæld eller skatter, der følger med arven

Når en person vælger at afstå fra sin arv, vil den del af arven fordeles mellem de øvrige arvinger i samme arveklasse. Hvis der ikke er andre arvinger i samme klasse, vil arven gå videre til næste klasse.

Det er vigtigt at bemærke, at arveafståelse skal ske skriftligt og inden for en frist på 6 måneder efter dødsfaldet. Hvis en person ikke afstår inden for denne frist, anses vedkommende som acceptant af arven.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at søge juridisk rådgivning for at træffe den bedste beslutning omkring arveafståelse og sikre, at alle juridiske krav er opfyldt. Det kan også være en god idé at drøfte situationen med de øvrige familiemedlemmer og finde en løsning, der passer til alle parter.

Opret samtykke til uskiftet bo

Sådan oprettes et uskiftet bo

At oprette et uskiftet bo er en mulighed for den længstlevende ægtefælle, når den ene part i et ægteskab afgår ved døden. Dette betyder, at den længstlevende ægtefælle fortsætter med at råde over hele boet, uden at det skal deles med eventuelle fælles børn eller andre arvinger. I denne tekst vil vi gennemgå de nødvendige trin for at oprette et uskiftet bo.

Trin 1: Vurder om betingelserne er opfyldt

Før man kan oprette et uskiftet bo, skal visse betingelser være opfyldt:

 • Den afdøde og den længstlevende ægtefælle skal have været gift.
 • Der må ikke være testamente, der udelukker uskiftet bo.
 • Alle arvinger (inklusiv fælles børn) skal give samtykke til uskiftet bo.

Trin 2: Indhent samtykke fra arvingerne

For at kunne oprette et uskiftet bo kræves det, at alle arvinger giver deres samtykke hertil. Dette gøres ved, at arvingerne underskriver en samtykkeerklæring. Hvis nogle af arvingerne er mindreårige, skal der indhentes tilladelse fra Familieretshuset.

Trin 3: Anmeld dødsboet

Dødsboet skal anmeldes til skifteretten senest 14 dage efter dødsfaldet. Dette gøres ved at udfylde en dødsanmeldelse og indsende den til skifteretten sammen med dødsattesten.

Trin 4: Opret uskiftet bo

Når alle betingelser er opfyldt, og samtykke fra arvingerne er indhentet, kan den længstlevende ægtefælle oprette det uskiftede bo. Dette gøres ved at udfylde et uskiftebegæringsskema og indsende det til skifteretten sammen med samtykkeerklæringerne fra arvingerne.

Trin 5: Skifteretten behandler begæringen

Skifteretten vil nu behandle begæringen om uskiftet bo. Hvis alt er i orden, vil skifteretten godkende begæringen og udstede en uskiftefuldmagt til den længstlevende ægtefælle. Denne fuldmagt giver retten til at råde over hele boet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der under et uskiftet bo gælder særlige regler for den længstlevende ægtefælles økonomi og råderum. Blandt andet må den længstlevende ikke stifte ny gæld eller foretage større investeringer uden samtykke fra arvingerne.

Ved at følge disse trin kan man oprette et uskiftet bo og sikre, at den længstlevende ægtefælle fortsat kan råde over hele boet efter partnerens død. Det er dog altid en god idé at søge juridisk rådgivning for at sikre, at alle regler og formaliteter overholdes korrekt.

Skifteretten og anmeldelse af dødsfald

Når en person afgår ved døden, er der flere praktiske forhold, som de efterladte skal tage stilling til. En af disse er skifteretten og anmeldelse af dødsfaldet. I denne tekst vil vi gennemgå processen og de vigtige aspekter, man skal være opmærksom på.

Først og fremmest skal dødsfaldet anmeldes til personregisterføreren i den afdødes bopælskommune senest 2 hverdage efter dødsdagen. Anmeldelsen kan foretages af en begravelsesmyndighed eller en pårørende. Det er vigtigt at medbringe den afdødes CPR-nummer og eventuelt lægeerklæring om dødsårsagen.

Efter anmeldelse af dødsfaldet vil skifteretten modtage oplysningerne fra personregisterføreren. Skifteretten er den instans, der håndterer arv og uskiftet bo samt behandling af bobestyrerboer. Det er her, de efterladte skal henvende sig for at få hjælp til at fordele arven og træffe beslutninger om uskiftet bo.

Hvis ægtefællen ønsker at sidde i uskiftet bo, skal dette anmeldes til skifteretten senest 60 dage efter dødsdagen. Uskiftet bo betyder, at ægtefællen ikke deler arven med eventuelle fælles børn med det samme, men først når den længstlevende ægtefælle afgår ved døden eller vælger at skifte boet.

Der er visse betingelser, der skal opfyldes for at kunne sidde i uskiftet bo. For det første skal parret være gift, og for det andet må der ikke være andre arvinger end ægtefællen og fælles børn. Desuden skal den afdøde ikke have efterladt sig gæld, som overstiger boets aktiver.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis man vælger at sidde i uskiftet bo, har man pligt til at sørge for forsvarlig forvaltning af børnenes arv. Dette indebærer blandt andet, at man ikke må foretage investeringer med unødige risici eller tage lån med pant i ejendommen uden samtykke fra skifteretten.

Skifteretten spiller altså en central rolle i processen omkring anmeldelse af dødsfald og håndtering af uskiftet bo. Det er vigtigt for de efterladte at kende til deres rettigheder og pligter samt overholde de givne frister for anmeldelse og beslutning om uskiftet bo.

Boopgørelse og værdiansættelse

Når en person afgår ved døden, skal der træffes beslutning om, hvordan den afdødes formue og gæld skal fordeles mellem arvingerne. Dette kaldes boopgørelse. En af de muligheder, som efterlevende ægtefæller har, er at vælge et uskiftet bo. I denne artikel vil vi fokusere på boopgørelse og værdiansættelse i forbindelse med uskiftet bo.

Ved uskiftet bo overtager den længstlevende ægtefælle hele formuen og gælden fra den afdøde uden at dele det med eventuelle fælles børn. Det betyder, at børnene først får deres arv, når den længstlevende ægtefælle dør eller skifter boet.

For at kunne vælge uskiftet bo er det nødvendigt at udarbejde en boudlæg, hvor alle aktiver og passiver i boet opgøres og værdiansættes. Det er vigtigt at få en korrekt og retvisende værdiansættelse af både formuegenstande og gældsposter for at sikre en korrekt fordeling af arven senere hen.

En række faktorer spiller ind på værdiansættelsen af de forskellige aktiver:

 1. Fast ejendom: Vurderingen af fast ejendom baseres normalt på offentlige vurderinger eller salgspriser for sammenlignelige ejendomme.
 2. Køretøjer: Værdien af biler, motorcykler og andre køretøjer kan fastsættes ud fra markedsværdien eller forsikringsværdien.
 3. Indbo og løsøre: Vurderingen af møbler, husholdningsartikler og andre genstande i hjemmet kan være vanskelig at fastslå præcist. Det anbefales at benytte en professionel vurderingsmand til dette formål.
 4. Værdipapirer: Aktier, obligationer og andre værdipapirer værdiansættes normalt ud fra deres markedsværdi på dødsdagen.

Gældsposter skal også værdiansættes korrekt, således at den samlede gæld i boet opgøres nøjagtigt. Dette inkluderer både prioritetsgæld som realkreditlån og almindelig gæld som forbrugslån og kreditkortgæld.

Når alle aktiver og passiver er opgjort og værdisat korrekt, skal der udarbejdes en boudlægsbalance, som viser det samlede beløb, der skal fordeles mellem arvingerne ved skifte af boet. Denne balance danner grundlaget for beregningen af arven til de enkelte arvinger.

Det er vigtigt at bemærke, at valget af uskiftet bo har konsekvenser for de efterlevende børns arveret. Da de først får deres arv ved den længstlevende ægtefælles død eller skifte af boet, er der risiko for, at værdien af arven ændrer sig i mellemtiden. Det er derfor vigtigt at overveje både fordele og ulemper ved uskiftet bo og søge professionel rådgivning om nødvendigt.

Opret samtykke til uskiftet bo

Afslutning af uskiftet bo

At afslutte et uskiftet bo er en vigtig proces, der skal gennemføres korrekt for at undgå juridiske komplikationer og sikre en retfærdig fordeling af arv mellem arvingerne. I denne tekst vil vi gennemgå de nødvendige trin og overvejelser, der skal tages i betragtning ved afslutning af et uskiftet bo.

Først og fremmest er det vigtigt at få klarhed over, hvornår et uskiftet bo skal afsluttes. Dette kan ske i følgende situationer:

 • Den længstlevende ægtefælle ønsker at indgå nyt ægteskab.
 • Den længstlevende ægtefælle ønsker at oprette testamente til fordel for andre end fællesbørnene.
 • En eller flere af fællesbørnene kræver skifte.
 • Den længstlevende ægtefælle dør.

Når man har besluttet sig for at afslutte det uskiftede bo, er der flere trin, der skal følges:

 1. Kontakt en advokat eller skifteretten: Det er vigtigt at søge professionel hjælp fra en advokat eller kontakte skifteretten for vejledning og bistand i processen.
 2. Udarbejdelse af boudlæg: Boudlægget er en oversigt over den afdødes aktiver og passiver på tidspunktet for dødsfaldet. Det er vigtigt at udarbejde et nøjagtigt og detaljeret boudlæg for at sikre en retfærdig fordeling af arven.
 3. Vurdering af boets aktiver: Boets aktiver skal vurderes, så man kan fastslå deres værdi på tidspunktet for dødsfaldet. Dette kan omfatte fast ejendom, biler, værdipapirer og andre værdifulde genstande.
 4. Beregning af boets gæld: Det er vigtigt at få et overblik over den afdødes gæld og betale disse fra boets midler. Dette kan omfatte lån, kreditorer og eventuelle skatter og afgifter.
 5. Fordeling af arv: Når aktiverne er vurderet, og gælden er betalt, skal arven fordeles mellem arvingerne i henhold til loven eller afdødes testamente. Hvis der ikke findes et testamente, vil arven blive fordelt efter reglerne i arveloven.
 6. Tinglysning af skøder: Hvis der er fast ejendom involveret i boet, skal nye skøder tinglyses for at overføre ejendommen til de retmæssige arvinger.
 7. Afslutning af boet: Når alle ovenstående trin er fuldført, kan det uskiftede bo formelt afsluttes ved at indsende en skifteretsattest til skifteretten.

Det er vigtigt at huske på, at afslutning af et uskiftet bo kan være en kompleks og tidskrævende proces, der kræver omhyggelig planlægning og overvejelse. Det er derfor stærkt anbefalet at søge professionel hjælp fra en advokat eller skifteretten for at sikre, at alle juridiske krav opfyldes, og arven fordeles retfærdigt mellem arvingerne.

Skilsmisse eller samlivsophør

Når man går igennem en skilsmisse eller et samlivsophør, er der mange praktiske og juridiske aspekter, der skal tages hånd om. Et af de vigtigste spørgsmål er, hvordan man skal fordele fælles aktiver og gæld. I denne situation kan det være relevant at overveje et uskiftet bo.

Et uskiftet bo betyder, at den længstlevende ægtefælle eller samlever vælger ikke at dele fællesboet med afdødes arvinger. Dette kan give den længstlevende partner en økonomisk tryghed og større frihed til at disponere over fælles aktiver og gæld.

For at kunne oprette et uskiftet bo i forbindelse med skilsmisse eller samlivsophør, skal følgende betingelser være opfyldt:

 1. Ægtefællerne skal have været gift.
 2. Der må ikke være børn fra tidligere forhold.
 3. Den længstlevende ægtefælle skal have samtykke fra afdødes arvinger (børn).

Det er vigtigt at bemærke, at reglerne for uskiftet bo ved samlivsophør er forskellige fra reglerne ved skilsmisse. For ugifte samlevende gælder der andre regler, og det anbefales derfor at søge professionel rådgivning i sådanne situationer.

Der er både fordele og ulemper ved at vælge et uskiftet bo. Nogle af fordelene er:

 • Den længstlevende ægtefælle får fuld råderet over fællesboet og kan dermed træffe økonomiske beslutninger uden at skulle inddrage arvingerne.
 • Der er mulighed for at udskyde eventuelle arveafgifter, indtil boet skiftes.

Nogle af ulemperne ved et uskiftet bo er:

 • Hvis den længstlevende ægtefælle gifter sig igen, skal boet deles med afdødes arvinger.
 • Den længstlevende ægtefælle hæfter alene for fælles gæld og kan derfor risikere at stå i en økonomisk vanskelig situation, hvis gælden er stor.

Det er vigtigt at overveje alle aspekter af et uskiftet bo, inden man træffer en beslutning. Det kan være en god idé at søge juridisk rådgivning og drøfte situationen med sin partner og eventuelle arvinger for at finde den bedste løsning for alle parter.

Død eller ønske om skifte

Når en person går bort, og der skal tages stilling til arvens fordeling, er uskiftet bo en mulighed, der kan overvejes af den længstlevende ægtefælle. Uskiftet bo betyder, at den længstlevende ægtefælle ikke skifter boet med afdødes livsarvinger (børn), men i stedet fortsætter med at råde over hele boet. Dette kan være en fordel for den længstlevende ægtefælle, da det giver mulighed for at bevare den økonomiske tryghed og undgå et umiddelbart salg af fælles aktiver som bolig og bil.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på de situationer, hvor uskiftet bo ophører. En sådan situation er ved død eller ønske om skifte fra den længstlevende ægtefælle.

I tilfælde af den længstlevende ægtefælles død vil uskiftet bo automatisk ophøre, og arven efter begge afdøde ægtefæller skal herefter fordeles blandt livsarvingerne. Det betyder, at børnene nu skal have deres del af arven fra både den førstafdøde og den sidstafdøde ægtefælle.

Derudover kan den længstlevende ægtefælle også selv vælge at ophøre uskiftet bo ved et ønske om skifte. Dette kan ske på ethvert tidspunkt efter dødsfaldet og kan skyldes forskellige årsager, såsom ønsket om at gifte sig igen eller en ændring i den økonomiske situation. Når den længstlevende ægtefælle ønsker at skifte boet, skal der foretages et boudlæg, hvor boets aktiver og passiver opgøres og fordeles mellem den længstlevende ægtefælle og afdødes livsarvinger.

For at ophæve uskiftet bo kræves det, at den længstlevende ægtefælle indgiver en begæring om skifte til skifteretten. Herefter vil der blive udpeget en bobestyrer, der skal bistå med boudlæggelsen og sikre en korrekt fordeling af arven.

Det er vigtigt at bemærke, at når uskiftet bo ophører ved død eller ønske om skifte, skal der betales boafgift til staten. Boafgiften beregnes på baggrund af boets nettoaktiver (aktiver minus gæld) og udgør en procentdel heraf. Den præcise procentsats varierer afhængig af de aktuelle regler og kan desuden være forskellig for førstafdødes og sidstafdødes arv.

I overvejelserne omkring uskiftet bo er det essentielt at tage højde for de mulige konsekvenser ved død eller ønske om skifte. Det anbefales altid at søge professionel rådgivning fra en advokat eller en anden specialist inden for arveret, så alle aspekter og konsekvenser er belyst, og den bedste løsning for den enkelte situation kan findes.

Opret samtykke til uskiftet bo